O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

JÍDELNÍČEK

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI
Na základě registrace sociálních služeb dle § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je předmětem činnosti poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

POSLÁNÍ
Domov seniorů Prostějov, p. o., Nerudova 1666/70 v příjemném prostředí s velkou rozlehlou zahradou poskytuje ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, rehabilitaci a pomoc při zvládání běžných denních úkonů (např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů a zajistit klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.

CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři starší 60 let, kteří potřebují pravidelnou (každodenní) pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Zajištění spokojeného života
• Podpora rozvoje a zachování stávající soběstačnosti uživatele
• Zachování vazeb uživatelů na přirozené prostředí (rodinu, přátelé)

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
• Zachování lidské důstojnosti – slušně se chovat, nezesměšňovat, neponižovat
• Individuální přístup – s ohledem na potřeby daného uživatele
• Odborný a lidský přístup –
odborný- mít patřičné vzdělání, být profesionál a nadále se vzdělávat za účelem zkvalitňování poskytované péče
lidský přístup – chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám
• Posilovat sociální začleňování uživatelů - možnost pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích mimo zařízení
• Poskytovat bezpečné služby - bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu, používání speciálního zařízení pro imobilní uživatele
• Respektování potřeb obyvatel - všichni zaměstnanci Domova respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
• Diskrétnost - uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
• Autonomie uživatele – uživatel rozhoduje sám za sebe, nikdo nerozhoduje za něj

NAŠE SLUŽBY NEPOSKYTUJEME OSOBÁM
• jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení pod stálým lékařským dohledem
• trpící infekční či parazitární chorobou, pro kterou osoba nemůže pobývat v zařízení sociálních služeb
• které mohou ohrozit sebe i druhé v důsledku duševní nemoci či poruchy osobnosti, demence různého typu a mentální poruchy
• mající projevy verbální nebo fyzické agrese

Domov seniorů Prostějov, p. o., vytváří podmínky, aby osoby , kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace.

Služba je přizpůsobena potřebám uživatele, příkladem je individuální plánování péče spolu s uživatelem (podrobně rozpracována ve standardu č. 5 – Individuální plánování), každý uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým individuálně plánuje péči s ohledem na své potřeby a cíle. Při individuálním plánování jsou využívány vlastní zdroje uživatele, uživatel je motivován, aby se aktivně podílel na dosažení svých cílů.

Při poskytování sociální služby zaměstnanci respektují následující pravidla:
a) znát vůli uživatele – personál je povinen vůli uživatele aktivně zjišťovat
b) nejednat proti vůli uživatele, pokud není jeho vůle v rozporu s obecně závaznými předpisy a smlouvou dohodnutými pravidly a její realizace je přiměřeně bezpečná
c) nabídka více variant pro řešení dané situace
d) vzájemná dohoda na řešení, které je přijatelné pro obě strany

Domov seniorů Prostějov, p. o. má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje. Pracovní postupy jsou jednotné a zaměstnanci podle nich postupují. (viz. Příloha)

PRAVIDLA NA OCHRANU UŽIVATELŮ PŘED PŘEDSUDKY
- v našem zařízení se snažíme poskytovat uživatelům službu takovým způsobem, aby nedocházelo ze strany schopnějších uživatelů Domova seniorů Prostějov, obyvatelstva okolí Domova seniorů Prostějov a obce k vytváření předsudků negativnímu hodnocení našich uživatelů.
Opatření:
Zaměstnanci chrání uživatele před předsudky a negativním hodnocením veřejností a ostatními uživateli vhodným jednáním s uživatelem. Mají na mysli, že to, jak o uživateli mluví, jak s ním mluví a jednají, vypovídá o uživateli samotném a vytváří určitý dojem u druhých.
Proto zaměstnanci:
• jednají s uživatelem jako s rovnocenným partnerem,
• nevyvolávají při jednání s uživatelem v druhých soucit nad uživatelem nebo představu o jeho závislosti na sociální službě,
• volí vhodná slova při jednání s uživatelem nebo o něm (nemluví s ním jako s dítětem, neoslovují ho zdrobnělinou nebo familiárně „babi, dědo“),
• nemluví před druhými o záležitostech, které by mohly vyvolat předsudek (např. o inkontinenci uživatele),
• nepředstavují uživatele jeho diagnózou („pán je dementní“), ale zdůrazňují jeho silné stránky, pozitiva,
• každý zaměstnanec Domova seniorů Prostějov je povinen hájit zájmy uživatelů,
• vozidla zařízení nemají na dveřích označení Domova seniorů Prostějov,
• uživatelům je doporučováno označení ošacení na vnitřní straně oděvu menšími číslicemi nebo písmeny,
• je nepřípustné, aby uživatelé chodili s viditelným označením čísly či písmeny,
• oděv zaměstnanců – není bílý, ale barevný (spíše domácí oblečení), aby nebylo na první pohled při doprovodech např. do nemocnice nebo na vycházky poznat, že jde o uživatele („ústavních“) služeb,
• zaměstnanci mají povinnost zamezovat nálepkování i mezi uživateli Domova seniorů Prostějov, což znamená upozorňovat uživatele, aby nepoužívali označení spolubydlících uživatelů např. "ležáci"apod.,
• Uživateli dáme možnost volby a nevnucujeme svůj názor,
• uplatňujeme dostatečnou trpělivost při komunikaci s uživateli, kteří mají problémy s vyjadřováním, ztrátu sluchu nebo jen pomalejší tempo,

Domov je denně otevřen veřejnosti (rodinným příslušníkům, hostům, dětem a studentům, dobrovolníkům, odborné veřejnosti). Při různých společenských akcích, pořádaných pro uživatele, vítáme účast veřejnosti (rodina, přátelé,…), aktivně zapojujeme dobrovolníky, popřípadě studenty na praxích při pořádání těchto akcí, cílem je vzájemné sbližování a minimalizace rizika negativních předsudků.

V Prostějově dne 17.7.2017

PhDr. Zdeněk Libíček

ředitel Domova seniorů Prostějov, p. o.

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 10. 1. 2019