O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

GDPR

Příspěvková organizace Domov seniorů Prostějov, p. o., (dále „DS PV“) se řídí dle "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679" o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů jsou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Ochrana osobních údajů - informace poskytované správcem

 

1.  Účel dokumentu:

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále „poskytovateli osobních údajů“) případně jeho zákonnému zástupci, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce DS PV případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v okamžiku, kdy jsou osobní údaje získávány.

Dokument „Ochrana osobních údajů - informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání.

 

2.  Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů (dále jen Správce):

Domov seniorů Prostějov, p. o., Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov

elektronická adresa: domovpv@domovpv.cz

telefon: viz telefonní seznam - KONTAKTY

 

3.  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů zřízeného výše uvedeným Správcem:

RNDr. Michal Musil, Náměstí T. G. Masaryka 76/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, +420 608 931 161, m.musil.cz@seznam.cz

 

4.  Zásady zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány podle následujících zásad:

    a. „zákonnost, korektnost a transparentnost“ - pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.

    b. zásadami zpracování osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnost správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.

    c. „minimalizace údajů“ - přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který byly získány.

    d. přesnost“ - přesně a v případě potřeby aktualizované. Jsou nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

   e. „omezení doby uložení - tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, vyjma zákonné účely archivace.

   f. „integrita a důvěrnost“  - tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením či poškozením.

   g. „proporcionalita“ - právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Proto jsou nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva je odůvodněno vyjádření správce „testem proporcionality“.

   h. „odpovědnost“ - za konkrétní zpracování osobních údajů je vždy stanovená jasná zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

5.  Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zákonným způsobem. Pokud není nalezen zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nejsou zpracovávány. Mezi zákonné způsoby patří:

    a.  Souhlas - poskytovatel osobních údajů udělil souhlas s jejich zpracování pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob je využíván jen ve výjimečných případech a pro zkvalitnění služeb, pokud nelze použít níže uvedené způsoby zpracování osobních údajů.

    b.  Plnění či uzavření smlouvy - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.

    c.  Právní povinnost - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracování osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru či smlouvy s klientem apod., a ze souladu činnosti správce s legislativou.

    d.  Životně důležitý zájem - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. požáru, přírodní katastrofy aj.

    e.  Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - např. životní situace občana, správní řízení apod.

    f.   Oprávněný zájem - zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DS PV. Tento zákonný způsob není používán pro výkon veřejné moci, ale pro bezpečnost, kvalitu, efektivitu práce DS PV. Mezi oprávněné zájmy patří zejména:

- efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců správce a práce s klienty,

- zabezpečení informačních aktiv správce,

- komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mimo uzavřené smlouvy,

DS PV má pro všechny případy zpracovanou vnitřní organizační směrnici.

 

6.  Práva poskytovatele osobních údajů

    a.  Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování vašich práv. V případě vaší pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu.

    b.  Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející ze zákonné povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost se ke všem žádostem vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.

    c.  V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření Vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace, tj:

          i.    Právo na přístup osobním informacím. Máte právo informace, jaké Vaše osobní údaje a na základě jakého zákonného důvodu je zpracováváme.

          ii.   Právo na opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.

          iii.  Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracování není předmětem jiné naší zákonné povinnosti nebo povinnosti spojené s výkonem veřejné moci.

         iv.  Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů tak, že jsou Vaše údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení Vašich údajů není absolutní a neplatí pro určení, výkonu, obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění smluv.

          v.   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracování dochází.

          vi.  Právo na přenositelnost údajů. V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je úřad pověřen.

          vii.  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv souhlas odvolat.

          viii.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost v případě neoprávněného zpracovávání Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, viz odkaz -  https://uoou.cz

 

V Prostějově dne 18.05.2018

 

 

PROGRAMY KE STAŽENÍ:

PDF24 - aplikace pro heslování souborů: PDF24

Win7 - aplikace pro rozbalení komprimovaných souborů: WIN7

Crypt-text - aplikace pro heslování souborů: CRYPTEXT

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 22. 2. 2020