O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

ETICKÝ KODEX

I. Úvod
Pracovníci Domova seniorů Prostějov, p. o. (dále jen Domov) usilují o naplnění poslání a cílů zařízení a chtějí vykonávat svou práci podle zásad kvalitní a bezpečné služby. Jsou si vědomi toho, že uživatelé sociálních služeb, kteří žijí v Domově v jiných podmínkách, než byli zvyklí ve svém aktivním životě, mohou mít pocit odlišnosti nebo vyloučení ze společnosti. Pracovníci proto usilují o to, aby se uživatelé sociálních služeb cítili důstojně a bezpečně. Jednají s uživateli s účastí, empatií a péčí; nepodřizují potřeby a zájmy lidí, kteří užívají jejich služeb, svým vlastním potřebám a zájmům.
Pracovníci Domova jednají bezúhonným způsobem. To zahrnuje nezneužívání vztahu důvěry s uživateli, rozeznávání hranice mezi osobním a profesním životem a nezneužívání svého postavení pro osobní obohacení nebo zisk.
Pracovníci Domova zachovávají mlčenlivost a důvěrnost informací, které se týkají uživatelů a které získají v souvislosti s výkonem své profese.

II. Etický kodex - Pracovník Domova
Při jednání s uživateli dodržuje zásady slušnosti, lidskosti a ohleduplnosti jedná s každým uživatelem Domova bez předsudků, respektuje jeho individuální odlišnosti, názory a potřeby, vždy hájí oprávněné zájmy uživatelů.
Při komunikaci s uživateli zachovává profesionální přístup, neoslovuje uživatele familiérním způsobem, netyká jim, nejedná arogantně, neignoruje uživatele, neponižuje, nemanipuluje, nejedná s nimi jako s malými dětmi, vyvaruje se projevů odporu či štítivosti.
Se vyvaruje takového jednání, které by vystavilo uživatele šikanování nebo posměchu.
Se vyvaruje takového jednání, které by vystavilo uživatele jakékoliv formě zastrašování, jakýchkoliv projevů hrubosti, slovní nebo tělesné.
Se vyvaruje jakýchkoliv projevů nadřazování, rasismu a xenofobie, respektuje náboženské cítění a politické přesvědčení uživatelů.
Je připraven uvést důvody svých rozhodnutí, založených na etickém rozvažování, a je odpovědný za svoje volby a jednání.
Podporuje studenty sociálních a zdravotních škol při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti.

III. Závěrečná ustanovení
Dodržování etických zásad, formulovaných v tomto dokumentu, patří mezi základní povinnosti každého pracovníka domova důchodců a jejich porušení je neslučitelné s výkonem jakékoliv pracovní profese.
Tento dokument je trvale přístupný všem uživatelů sociálních služeb domova seniorů na nástěnkách každého oddělení.

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 22. 2. 2020