O DOMOVĚ

AKTUÁLNĚ

KONTAKTY

DOMÁCÍ ŘÁD

ETICKÝ KODEX

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CENÍK SLUŽEB

KE STAŽENÍ

KARIÉRA

FOTOGALERIE

SPONZOŘI

GDPR

______________

Domov seniorů Prostějov
příspěvková organizace
Nerudova 1666/70

796 01 Prostějov
IČ: 71197699
__________________________

Zřizovatel organizace

http://www.kr-olomoucky.cz

 

 

 

DOMÁCÍ ŘÁD

Je dokumentem Domova seniorů Prostějov, příspěvkové organizace (dále jen „Domov“), který je závazný pro všechny zaměstnance Domova a osoby využívající jím poskytované sociální služby.

Dokument určuje základní podmínky a rozsah poskytovaných sociálních služeb v Domově. Vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a jeho prováděcí vyhlášky č. 505 /2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

V Domově jsou uživatelům sociálních služeb  nabízeny na základě jejich individuálně určených potřeb níže uvedené základní činnosti vycházející z ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a § 49odst. 2 zákona o sociálních službách:

 • Základní sociální poradenství,
 • Ubytování,
 • Strava, případně pomoc při jejím zajišťování,
 • Podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu,
 • Podpora a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Aktivizační činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rozsah a podrobný obsah těchto činností je blíže specifikován v  pracovních postupech, které Vám, na vyžádání, zaměstnanci Domova předloží k nahlédnutí.I. Základní ustanovení - Poslání:
 

Domov seniorů Prostějov, p.o., Nerudova 1666/70 v příjemném prostředí s velkou rozlehlou zahradou poskytuje ubytování, pravidelné stravování, zdravotní péči, rehabilitaci a pomoc při  zvládání běžných denních úkonů (např. oblékání, koupání, nakupování, zajišťování služeb) seniorům, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. Podporujeme a snažíme se udržovat soběstačnost uživatelů, zajistit klidné stáří a to vše s ohledem na lidskou důstojnost.

Uživatelé jsou do Domova přijímáni na základě vyplněné Žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., jejíž tiskopis je k dispozici na webových stránkách Domova nebo v kanceláři sociální pracovnice.  Sjednané podmínky a rozsah poskytovaných sociálních služeb jsou blíže specifikovány ve Smlouvě o poskytnutí sociální péče v domově pro seniory (dále jen „smlouva“), která je uzavřena mezi zájemcem o službu a Domovem. Projednání smlouvy se zájemcem o službu je v kompetenci sociálního pracovníka.


II. Podmínky ubytování
 

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, kuchyňkou a sociálním zařízením. U některých pokojů jsou přístupné i balkóny. Zařízení je vnitřně rozděleno na čtyři oddělení, přičemž dvě oddělení jsou s tzv. běžným režimem a dvě oddělení jsou řešena jako tzv. oddělení ošetřovatelská, tedy pro osoby s vysokou mírou podpory a pomoci.

Vzhledem k vytváření přirozených podmínek pro uživatele si mohou uživatelé služby dovybavit svůj pokoj drobnými osobními věcmi (tj. např. obrázky, drobnými dekorativními předměty). Zařízení splňuje hygienické a protiepidemiologické podmínky, které jsou mu dány povinnostmi vycházejícími z jiných právních předpisů..

Veškeré náklady spojené se stěhováním do Domova si uživatelé hradí sami. S nábytkem a vybavením Domova je uživatel povinen zacházet šetrně a ohleduplně.

Přespávání jiných osob na pokojích uživatelů není dovoleno.

Uživatelé mohou po dohodě s ředitelem Domova využívat vlastní televizní a rozhlasové přijímače . Tento souhlas je podmíněn tím, že si sami budou hradit koncesionářské poplatky.

Pokud má zájemce potřebu vzít si do Domova drobné domácí zvíře, je třeba o to předem písemně požádat ředitele Domova. Každá žádost bude posuzována individuálně podle druhu a velikosti zvířete, jeho povahy a projevů k okolí. Při rozhodování o žádosti bude brán zřetel na vyjádření ostatních uživatelů služby. V případě, že bude uživateli zvíře povoleno, má uživatel povinnost sdělit Domovu jméno a kontaktní údaje osoby (rodinného příslušníka nebo jiné blízké osoby), která v případě jeho neschopnosti se o zvíře postarat, přebere na sebe povinnost o zajištění péče dotčeného zvířete. Zároveň uživatel předloží písemný souhlas dané osoby se zajištěním péče.  Chování zvířete je v Domově zakázáno, pokud nebudou splněny všechny uvedené podmínky. Tento postup platí i pro případ, kdy je uživatel v Domově již ubytován a chtěl by si domácí zvíře pořídit. 

Uživatelům je povoleno užívat alkohol v přiměřeném množství, tedy takovém množství, které nebude mít za následek obtěžování ostatních uživatelů služby, zaměstnanců nebo hostů Domova. V případě, že dojde k nežádoucímu chování, budou tyto projevy brány jako hrubé porušení kolektivního soužití. Za opakované hrubé porušení kolektivního soužití v Domově, může být uživateli ukončena smlouva o poskytování sociální služby.

 

Přemístění uživatele do jiného zařízení sociální péče může být uskutečněno na základě žádosti uživatele. Přemístění do zdravotnického zařízení může nastat na základě svobodné volby uživatele nebo v okamžiku akutní změny zdravotního stavu uživatele, kdy již Domov nemůže zajistit potřebnou péči.

Přestěhování uživatele z pokoje na pokoj povoluje, na základě písemné žádosti uživatele služeb a dle možností Domova, ředitel zařízení nebo pověřený sociální pracovník (vedoucí sociálního úseku). Existují-li objektivní provozní důvody na straně Domova nebo zdravotní důvody uživatele služby, které znemožňují uživateli služby uživateli služby ubytování ve stávajícím pokoji, pověřený zaměstnanec Domova  vysvětlí uživateli služby nastalou situaci, předá mu potřebné informace a požádá ho o přestěhování do nového pokoje. Přestěhování je realizováno vždy na základě písemného souhlasu uživatele služeb. Tento souhlas je uložen ve složce uživatele služeb nebo u sociálního pracovníka. Ve výjimečných případech (velmi vážný zdravotní stav bez možnosti komunikace s uživatelem) může ředitel na základě doporučení týmu pracovníků v přímé péči a po projednání s osobami blízkými uživateli služeb povolit výjimku a přestěhovat uživatele bez jeho souhlasu. O těchto jednáních jsou provedeny zápisy v osobní dokumentaci uživatele služby.


Ukončení pobytu uživatele se může uskutečnit na základě:
 

·         písemné žádosti uživatele;

·         z důvodů uvedených ve Smlouvě:

Ø  zamlčení příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst.2, čl.VII. Smlouvy, nebo pokud Osoba úhradu za ubytování a stravu neplatila podle odst.3, čl.VII.

Ø  nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle č.VII. Smlouvy

Ø  nepřistoupí-li Osoba na změnu úhrady za stravu a bydlení, došlo-li ke změnám, které mají vliv na úhradu za stravu a bydlení podle odst.12 čl.VII.

Ø  pokud Osoba i po opětovném upozornění hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z platného Domácího řádu DS Prostějov, p.o., Nerudova 1666/70.

Ø  Poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Ø  Došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu osoby (stanovených právním předpisem), které byla poskytována pobytová služba, které vylučují poskytnutí takové sociální služby.


III. Odpovědnost za škodu
 

Uživatel odpovídá za škody, které úmyslně způsobil na majetku Domova nebo na majetku a případně na zdraví dalších uživatelů, zaměstnanců Domova nebo jiných osob.

Pokud by škodu zavinilo více uživatelů, odpovídají za ni podle míry svého provinění. Uživatel má povinnost upozornit zaměstnance zařízení na způsobenou škodu, která vznikla, vzniká nebo mohla by vzniknout tak, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění, případně odvrácení.


IV. Stravování
 

 1. Strava v Domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Vedle racionální stravy jsou připravovány také diety, které doporučuje jednotlivým uživatelům lékař podle jejich zdravotního stavu.
 2. Stravu si uživatel vybírá z jídelních lístků, které sestavuje a schvaluje stravovací komise a jejich aktuální znění je vyvěšeno v jídelně a na jednotlivých odděleních Domova. Imobilním uživatelům peronál dodává jídelní lístek na pokoj.Strava se podává 5x denně (v případě diabetické diety 6x denně – navíc je podávána druhá večeře).
 3. Strava se podává v hlavní jídelně obslužným systémem v předem daném časovém rozmezí a podávání je rozděleno podle oddělení. V případě nemoci či nevolnosti je strava dodávána na pokoj, nebo je podávána na jednotlivých odděleních v čajových kuchyňkách. V případě potřeby pracovník v přímé péči pod dohledem zdravotního personálu pomáhá uživateli podle jeho individuálně určených potřeb při podávání stravy. .
 4. Na základě dohody a individuálního posouzení věci, je možno dodávat stravu na pokoje i v jiných případech než je nemoc či nevolnost.
 5. Po dohodě s personálem je možno odebírat stravu v jiném časovém rozpětí, než je určeno.
 6. Není dovoleno odnášet nádobí, příbory a koření mimo prostory jídelny.
 7. V jídelně a na všech odděleních je v čajových kuchyňkách k dispozici čaj k zajištění pitného režimu uživatelů. V případě ležících uživatelů je čaj dodáván personálem přímo na pokoje k jejich lůžku.
 8. Uživatel má možnost si odhlásit stravu v případě svoji nepřítomnosti v Domově (např. dovolená) nejpozději však den předem.
 9. Je nutné, aby si uživatel nejpozději den před návratem stravu opět nahlásil, v případě, že tak neučiní, nebude mu tato poskytnuta.
 10. V Domově je ustanovena stravovací komise, jejímž členem může být také zástupce uživatelů služby. Komise dbá na vhodnost, pestrost, kvalitu stravy a na úroveň stravování. Tamimo jiné prověřuje podněty a stížnosti uživatelů na stravu v Domově.V. Zdravotní, ošetřovatelská a hygienická péče
 

1.    Domov poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Tyto služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky – zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách.

2.    Lékařskou péči v Domově poskytuje smluvně zajištěný praktický lékař, který ordinuje v zařízení ve stanovených ordinačních hodinách. Lékař zajišťuje potřebná vyšetření i u odborných lékařů mimo zařízení, případný pobyt v nemocnici, hygienická a protiepidemiologická opatření v zařízení. Dále zajišťuje pravidelné očkování uživatelů i personálu. Je ve vlastním zájmu uživatelů, aby se podrobili vyšetření lékaře a dodržovali jeho pokynů (např. při užívání léků, dodržování diety apod.).

3.    Uživatel služby je před nástupem do Domova informován o možnosti zvolit si praktického lékaře, který v Domově provádí svoji praxi. Pokud uživatel služby  nemá zájem o změnu praktického lékaře a hodlá zůstat u svého stávajícího praktického lékaře je povinen tuto skutečnost sdělit při sepsání smlouvy. V případě, že ke změně praktického lékaře dojde v průběhu poskytování sociální služby, má uživatel povinnost tuto skutečnost nahlásit zdravotnímu personálu.Náklady spojené s návštěvou lékaře, který není lékařem v Domově, si hradí uživatel služby sám.

4.    V případě, že si uživatel přeje být převzat do péče praktického lékaře, který v Domově provádí svoji praxi, absolvuje při nástupu do Domova bezplatnouvstupní lékařskou prohlídku. Je vhodné, aby uživatel informoval tohoto lékaře a zdravotní personál o tom, jaké užívá léky.

5.    Zdravotní personál zajišťuje dle ordinace praktického lékaře uživatele dohodnutou zdravotní a ošetřovatelskou péči, jež je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

6.    V zařízení je možnost využití ordinace zubního lékaře, dle stanovených ordinačních hodin.

7.    Potřebu ošetření nebo lékařského vyšetření oznamuje uživatel zdravotnímu personálu. Doporučujeme uživateli oznamovat jakýkoliv svůj úraz nebo pád, případně zranění jiné osoby,  z důvodu předcházení případných zdravotních komplikací.

8.    Léky a zdravotní pomůcky na základě lékařského předpisu dle individuální domluvy může zajišťovat Domov. Nedoplatky za léky a zdravotní pomůcky jsou uživatelé povinni vyrovnat z vlastních finančních prostředků.

9.    Při výskytu infekčního onemocnění zajistí zdravotnický personál potřebná protiepidemiologické opatření na základě pokynů praktického lékaře uživatele.

10. Je-li uživatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, Domov mu rezervuje pobyt až do jeho návratu.

11. Dodržování osobní hygieny a čistoty se řídí nepsanými pravidly společenského soužití a slušnosti.

 

12. Uživatelé pečují podle svých možností a schopností o osobní hygienu, čistotu šatstva, prádla a obuvi, udržují pořádek na pokojích a ve všech dalších místnostech, které používají v  areálu Domova. Jinak je čistota a hygiena na pokojích a ve všech prostorách Domova zajišťována uklízečkami a pracovníky v přímé péči, kteří dodržují bezpečnostní a hygienicko-epidemiologická opatření.

13. Na dodržování hygienicko-epidemiologických opatření, včetně pravidelného větrání pokojů dbají jak uživatelé, tak pečující personál. V odůvodněných případech, kdy jsou porušeny základní hygienické zásady, mohou pracovníci Domova provést kontrolu čistoty pokoje nebo  osobních věcí uživatele a provést úklid (včetně dezinfekce, dezinsekce, případně provedení jiných úkonů nezbytných k zajištění hygienicko – protieepidemiologických opatření v Domově). Potřebný úklid je proveden až po upozornění uživatele na tuto skutečnost. O jednání s uživatelem je pořízen zápis, který je založen v osobní dokumentaci uživatele. V tomto případě bude uvedený úklid považován za nadstandardní službu a může být uživateli účtován.

14. Uživatelé služeb dodržují zásady osobní hygieny, tak aby svým zevnějškem neobtěžovali ostatní uživatele služeb.Uživatelé mají možnost k provádění osobní hygieny využít vlastní koupelny na pokojích. Vedle toho je možnost zajistit koupel za pomoci ošetřovatelského personálu nejméně jednou týdně ve společných koupelnách Domova dle stanoveného harmonogramu nebo na základě individuální domluvy a potřeby.Pokud uživatel nedodržuje osobní hygienu a nepečuje o svůj zevnějšek sám nebo pokud v tomto odmítá pomoc personálu, je takové chování posuzováno jako hrubé porušení kolektivního soužití . Za opakované hrubé porušení kolektivního soužití v Domově, může být uživateli ukončena smlouva o poskytování sociální služby.

 

15. Uživatelé mají možnost využít služeb kadeřníka a holiče v rámci stanovených provozních hodin v místnosti, která se nachází v přízemí Domova. .

16. Znečištěné ložní prádlo je uživatelům měněno minimálně 1 x týdně nebo dle potřeby častěji. Výměnu osobního prádla si uživatel určuje sám.

17. Uživatelé mají možnost využít služeb prádelny (praní a žehlení prádla). Prádlo se vybírá na jednotlivých odděleních dle stanoveného rozpisu.

18. Uživatelé mají možnost využít služeb švadleny při opravách svého ošacení. VI. Doba klidu v Domově, návštěvy
Dobu klidu v Domově stanoví ředitel podle ročního období následovně:
 

Otevřeno od - do          6:00 - 19:00         
Odpolední klid             13:30 – 14:30        
Noční klid                    22:00 – 6:00        

 

 1. Pracovníci vrátnice Domova za doprovodu zdravotního personálu lůžkového oddělení zabezpečují zamykání a odemykání celého objektu, včetně obou zahrad v uvedenou dobu na základě rozpisu podle ročního období.
 2. Uživatelé dbají zásad ohleduplného soužití, neruší se navzájem hlasitým projevem nebo poslechem TV a rozhlasu.
 3. V době nočního klidu nesmí být uživatelé služeb rušeni, s výjimkou nutnosti podat uživateli služeb léky nebo mu poskytnout nutnou ošetřovatelskou péči

V době odpoledního a nočního klidu nesmí uživatelé služeb jakýmkoli způsobem rušit ostatní uživatele. V době nočního klidu mohou sledovat ve společenských místnostech televizi, ovšem musí respektovat noční klid ostatních uživatelů služeb.

Noční klid je třeba dodržovat i ve vztahu ke spolubydlícímu na pokoji. Odchylky (jako např. noční sledování televize) jsou možné na základě vzájemné dohody.

 

 1. Návštěvy jsou povoleny denně od 8,00 do 20,00 v letním období do 21,00 hodin. Výjimku může povolit službu konající zdravotní sestra.
 2. Při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele může být rodině umožněn nepřetržitý pobyt u lůžka uživatele.

 

Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek, nesmí narušovat hramonogram činností v Domově. Hosté uživatele služby mohou na základě předchozí domluvy uživatele s ředitelem Domova, popřípadě s jeho zástupkyní využít pro přespání v Domově hostinského pokoje v 5. poschodí.

Uživatelé přebírají odpovědnost za chování návštěvy během jejího pobytu v Domově a jsou přítomni při odchodu návštěvy z budovy (zejména v případě dětí za přítomnosti dospělé osoby).

 1. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv Domova, která je umístěna na vrátnici.
 2. Uživatelé přijímají návštěvy na svém pokoji, přitom respektují soukromí spolubydlícího. Mohou využít i dalších místností, kavárny nebo areálu Domova – atria, zahradu.
 3. V době nočního klidu mohou být návštěvy realizovány s výslovným souhlasem spolubydlícího. Chování v době návštěvy na pokoji nesmí rušit spolubydlícího a ani ostatní uživatele služeb.
 4. Při mimořádných událostech (např. přizákazu návštěv vyhlášeném hygienickou službou, z vážných technických a bezpečnostních důvodů na straně poskytovatele apod.) mohou být návštěvy zakázány nebo omezeny.
 5. Ředitel Domova nebo službu konající personál může vykázat návštěvy v případě, že vážně narušují klid a pořádek v zařízení. K vykázání může také dojít, pokud je návštěva uživatele služby realizována mimo návštěvní hodiny a osoby konající návštěvu nemají sjednanou výjimku.VII. Úschova cenností
 

 1. Domov neodpovídá za věci a cennosti (finanční hotovost, vkladní knížky apod.), které nepřevzal do úschovy a které si přeje uživatel ponechat u sebe.
 2. Domov převezme do úschovy cenné věci, pokud o to uživatel požádá.
 3. Cennosti se ukládají do trezoru Domova na základě Složního listu, jehož součástí je podrobný seznam cenností, podpisy svědků a podpis uživatele. O finanční částce vystaví pověřený sociální pracovník příjmový doklad, který předá uživateli služeb.
 4. Uživatel může vybírat podle svého uvážení uloženou finanční hotovost – požádá-li o to, Domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky vydá. Vydání potvrdí uživatel podpisem.
 5. Pokud uživatel dočasně opustí zařízení (např. léčení v nemocnici), je Domov povinen zařídit zabezpečení jeho věcí před ztrátou, poškozením nebo zničením. O věcech, jejichž pořizovací cena přesahuje částku 500,- Kč, případně o finanční hotovosti v jakékoliv výši a o vkladních knížkách, musí být sepsán jmenovitý seznam za účasti svědků. Za zabezpečené věci lze považovat také věci, které uživatel uzamkl ve skříni a klíče od ní předal pověřenému sociálnímu pracovníkovi v zapečetěné obálce pro případ mimořádné události.VIII. Výbor uživatelů
 

 1. V zařízení může být ustanoven Výbor uživatelů, který zastupuje ostatní uživatele při jednání s vedením Domova.
 2. Člen Výboru uživatelů může zastupovat ostatní uživatele ve Stravovací komisi Domova.
 3. Výbor uživatelů spolupracuje s vedením zařízení při organizování kulturních, zájmových, sportovních i dobrovolných pracovních činností.IX. Bezpečnostní opatření, evakuace uživatelů
 

 1. Uživatelé i jejich návštěvy jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet možnostem vzniku požáru. Při zjištění požáru jsou povinni okamžitě vyrozumět personál a dále se řídit pokyny zaměstnanců Domova.
 2. Pro vymezené nouzové a havarijní situace má Domov zpracovány postupy, které jsou uvedeny ve vnitřním předpise Domova (Nouzové a havarijní situace). Uživatelé služby jsou s danými postupy opakovaně seznamováni.
 3. V případě nutnosti evakuace uživatelů je třeba zachovat klid a pořádek a řídit se pokyny pracovníků Domova. Evakuační cesty jsou vyznačeny na chodbách na každém poschodí.
 4. Klíčoví pracovníci jednotlivých oddělení jsou povinny seznámit uživatele s protipožárními a evakuačními předpisy.
 5. Ve všech prostorách Domova je zakázáno kouřit, mimo prostory k tomu určené (kuřárny, atria, prostory před vchodem do zařízení), za předpokladu, že budou zachována všechna bezpečnostní a hygienická opatření a že nebude okolíznečišťováno nedopalky cigaret.Místnosti kuřáren jsou kontrolovány v pravidelných intervalech  službu konajícím personálem, který provádí taktéž jejich odvětrávání. –Uživatelé,  kteří využívají uváděných prostor, mají povinnost ukládat nedopalky  do nádob k tomuto účelu určených.
 6. Uživatelé nesmí v prostorách Domova používat otevřený oheň (svíčky) ani plynové bomby.
 7. Pokud uživatelé používají na pokojích povolené rychlovarné konvice, musí být umístěny samostatně na nehořlavé podložce a v takové poloze, aby nedošlo k nekontrolovatelnému samozapnutí. Uživatelé služeb jsou povinni strpět revizi používaných elektrických spotřebičů, která je prováděna 1x ročně.
 8. Uživatelé mohou používat jen ty elektrické spotřebiče, které jsou povoleny ředitelem Domova (případně jím pověřeným zaměstnancem), a to pouze pro ty účely, pro které je spotřebič určen. Při používání elektrických spotřebičů (vysoušeč vlasů, holicí strojek apod.) je nutné dodržovat zákaz jejich používání ve sprchovém koutu. V Domově je zakázáno používat pro Českou republiku neschválené a amatérsky vyrobené elektrické spotřebiče.
 9. Pro dopravu uživatelů slouží dva osobní výtahy. Nákladní výtah, který slouží pro zajištění provozních úkolů (rozvoz prádla, doprava nemocných apod.), mohou uživatelé používat jen za přítomnosti pracovníků Domova. Slouží také uživatelům na invalidním vozíku.Evakuační výtahy slouží v případě nutnosti k evakuaci a pro zajištění provozních úkolů, uživatelé je mohou využít při cestě do a ze zahrady Domova.
 10. Elektrické tepelné zářiče ve sprchových koutech jsou určeny pouze k ohřevu při sprchování, ne pro sušení prádla.
 11. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů, nelze nechávat po zamčení vchodových dveří od bytové jednotky klíč v zámku.X. Poštovní zásilky, výplata důchodů
 

 1. Poštovní zásilky pro uživatele předává poštovní doručovatelka na sekretariátě Domova. Doporučené zásilky jsou zapsány do knihy došlé pošty a převzetí je potvrzeno uživatelem.
 2. Zásilky jsou rozděleny podle jednotlivých oddělení a jsou předány staničním sestrám, které je předají jednotlivým uživatelům.
 3. Došlé peněžní zásilky přebírá pro uživatele pověřený sociální pracovník, který je předá uživateli proti podpisu.
 4. Uživatel služeb má možnost si zvolit, jakým způsobem mu bude přicházet důchod do Domova. Pokud si uživatel nechá posílat důchod hromadným seznamem, tak se zůstatek důchodu, t.j.  část důchodu, která uživatelům služeb zůstává z důchodu po odečtení úhrady za poskytnuté ubytování a stravu, vyplácí každého 15. dne v měsíci nebo v nejbližším následujícím pracovním dni. Výplatu zajišťuje pověřený pracovník. Převzetí výplaty potvrdí uživatel svým podpisem ve výplatním seznamu. Uživatelům služeb, kteří jsou upoutáni na lůžko nebo se těžce pohybují, je zůstatek důchodu vyplácen na jejich pokojích. Připadne-li den splatnosti důchodu na sobotu, je výplatním dnem předcházející pracovní den.

Uživatel má možnost si nechat zasílat hotovost mimo Domov, a to pouze ze zdravotních důvodů (pobyt v LDN, v PL apod.).  V případě, že uživatel služby využije této možnosti, bude mu z  odeslané hotovosti stržena částka vynaložená za náklady na poštovné.

 

 1. Pokud uživatel služeb není schopen podpisu na výplatní seznam, je však schopen pochopit obsah předávaných informací, jsou mu peníze předány a do výplatního seznamu se podepíší dva svědci. Svědkem nemůže být sociální pracovník vydávající kapesné.

 

 1. Pokud uživatel služeb není schopen podpisu na výplatní seznam a zároveň není schopen pochopit smysl výplaty kapesného, rozhodne klíčový pracovník spolu s primární sestrou, kteří mají o uživateli nejvíce informací, zda mu budou peníze vypláceny nebo uloženy v depozitu Domova. Osobní potřeby tohoto uživatele služeb se hradí na základě předložených dokladů z jeho depozit a vede se evidence.

 

 1. Hospodaření s finančními prostředky osob zbavených nebo omezených k právním úkonům se řídí pokyny opatrovníka nebo Okresního soudu, který vydal Rozsudek o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.


XI. Podněty, připomínky a stížnosti
 

 1. Podněty, připomínky a stížnosti, které má uživatel na služby poskytované Domovem nebo na jednání a chování pracovníků zařízení, může podat ústně nebo písemně kterémukoliv zaměstnanci Domova.
 2. Písemnou stížnost (i anonymní) může předat také prostřednictvím schránky, která je umístěna u výtahů v přízemí Domova nebo na jednotlivých patrech.
 3. Domov má vypracovanou směrnici pro přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností. Každý uživatel je s touto směrnicí seznámen při podpisu Smlouvy.
 4. Stížnosti jsou vyřizovány písemně a stěžovatel je o nich vyrozuměn, a to ve formě jemu srozumitelné.
 5. V případě přijaté anonymní stížnosti, je její vyřízení zveřejněno na nástěnce ve společenských místnostech.


XII. Kulturní a zájmové aktivity
 

 1. Kulturní a zájmové aktivity jsou v Domově uskutečňovány na základě požadavků a zájmu uživatelů. Každý uživatel se rozhoduje na základě vlastního zájmu, které aktivity se zúčastní a v jakém rozsahu.
 2. Plánované akce jsou oznamovány písemnou formou na nástěnkách, případně rozhlasem. Nemocným a hůře se pohybujícím uživatelům jsou aktivity oznamovány individuálně pracovníky v sociálních službách.
 3. V případě, že uživatel potřebuje potřebnou podporu pro to, aby se mohl aktivit účastnit, je mu po dohodě poskytnuta pracovníky Domova.
 4. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého zájmu různých individuálních i společných aktivit při „ergoterapii“, pohybových aktivit, kulturních vystoupení, soutěží, tanečních večírků, výletů apod. V přízemí Domova je v kulturní místnosti k dispozici knihovna.
 5. V Domově jsou pořádány pravidelné bohoslužby, Pracovníci Domova mohou na základě individuálních potřeb uživatele zabezpečit návštěvu faráře na pokoji uživatele.


XIII. Opatření proti porušování kázně – pořádku
 

Jestliže by uživatel služeb porušoval kázeň a pořádek a odpovědným pracovníkům by se nepodařilo sjednat nápravu, vysvětlí mu ředitel, jaké chování se od uživatele služeb nadále očekává, poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku. Nedojde-li ani poté k nápravě, nebo jde-li o porušení kázně nebo pořádku zvlášť závažné, učiní ředitel postupně tato opatření:

°         dvě ústní napomenutí ředitele se záznamem do osobní dokumentace uživatele,

°         jedno písemné napomenutí s podpisem uživatele, jehož jeden orginál bude náležet uživateli a jeden bude založen do osobní dokumentace uživatele;

°         ukončení pobytu uživatele na základě vypověžení  Smlouvy z důvodu nedodržování ujednaných vnitřních pravidel.


XIV. Závěrečná ustanovení
 

Každý uživatel je s Domácím řádem seznámen při nástupu do zařízení.

Porušení Domácího řádu může vést k přijetí nezbytných opatření, případně k ukončení pobytu.

Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2012 a ruší tím Domácí řád ze dne 1. 4. 2008.


V Prostějově 16. 12. 2011     PhDr. Zdeněk Libíček     ředitel Domova seniorů Prostějov, p. o.

 

S dotazy nebo náměty týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na postmaster@domovpv.cz

Copyright © 2002   Všechna práva vyhrazena

Naposledy změněno: 22. 2. 2020